Kalendarium, 24-11-2017


Szczegóły leku

Nazwa leku: Accupro® 5; Accupro® 10; Accupro® 20; Accupro® 40

Nazwa międzynarodowa: Quinapril

Producent: Gödecke/Parke-Davis

Działanie:

Lek należy do grupy inhibitorów konwertazy angiotensyny - enzymu katalizującego przekształcenie angiotensyny I w angiotensynę II. Wywiera wpływ na układ renina-angiotensyna-aldosteron poprzez hamowanie aktywności ACE. W wyniku tego działania zmniejsza się stężenie angiotensyny II we krwi, co prowadzi do zwiększenia aktywności reninowej osocza oraz zmniejszenia wydzielania aldosteronu. U pacjentów z łagodnym do umiarkowanego nadciśnieniem tętniczym powoduje obniżenie ciśnienia przy minimalnym wpływie na częstość rytmu serca. Działanie przeciwnadciśnieniowe po podaniu pojedynczej dawki rozpoczyna się po 1 h z maksymalnym efektem osiąganym zwykle po 2-4 h. Obniżenie ciśnienia tętniczego jest związane ze zmniejszeniem oporu obwodowego i oporu naczyniowego przepływu krwi przez nerki, przy niewielkim lub bez wpływu na: częstość rytmu serca, wskaźnik sercowy, przepływ krwi przez nerki, wskaźnik przesączania kłębuszkowego i frakcję przesączania. U osób z niewydolnością serca lek powoduje zmniejszenie oporu obwodowego, średniego ciśnienia tętniczego, skurczowego i rozkurczowego ciśnienia tętniczego i zwiększenie rzutu minutowego. U pacjentów z chorobą niedokrwienną chinapryl poprawia czynność śródbłonka. Po podaniu doustnym dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego. Maksymalne stężenie chinaprylu we krwi występuje w ciągu 1 h po podaniu. 38% chinaprylu podanego doustnie jest dostępne w organizmie jako chinaprylat. Okres półtrwania chinaprylu wynosi około 1 h. Maksymalne stężenie chinaprylatu we krwi jest osiągane około 2 h po podaniu preparatu. Chinaprylat jest wydalany głównie z moczem, a jego okres półtrwania wynosi około 3 h. Około 97% chinaprylu i chinaprylatu jest związane z białkami osocza.

Wskazania:

Nadciśnienie tętnicze samoistne - w monoterapii lub w skojarzeniu z lekami moczopędnymi z grupy tiazydów i lekami β-adrenolitycznymi). Zastoinowa niewydolność serca - w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i/lub glikozydami naparstnicy.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na chinapryl lub pozostałe składniki preparatu. Wywiad wskazujący na wystąpienie obrzęku naczynioruchowego wskutek wcześniej stosowanych inhibitorów ACE. Istotne klinicznie zwężenie aorty, zastawki dwudzielnej lub inne utrudnienia odpływu krwi z lewej komory serca.

Działania niepożądane:

Najczęściej opisywano ból i zawroty głowy, kaszel, uczucie nadmiernego zmęczenia, zapalenie błony śluzowej nosa, nudności i wymioty oraz bóle mięśni. Ponadto: biegunkę, bóle w klatce piersiowej, bóle brzucha, dyspepsję, duszność, bóle pleców, zapalenie gardła, bezsenność, hipotonię i parestezje. Rzadko obserwowano: niedokrwistość hemolityczną, małopłytkowość, reakcje anafilaktoidalne, depresję, nerwowość, senność, niedowidzenie, dławicę piersiową, kołatanie serca, tachykardię, hipotonię ortostatyczną, omdlenie, rozszerzenie naczyń, suchość błon śluzowych jamy ustnej i gardła, wzdęcia, zapalenie trzustki, łysienie, złuszczające zapalenie skóry, zwiększoną potliwość, pęcherzycę, reakcje nadwrażliwości na światło, wysypkę skórną, bóle stawowe, zakażenia układu moczowego, zaburzenia erekcji, obrzęk. Opisywano przypadki występowanie obrzęku naczynioruchowego twarzy, warg, języka, głośni, krtani, eozynofilowego zapalenia płuc i zapalenia wątroby. Może wystąpić hiperkaliemia (szczególnie w przypadku niewydolności nerek), zwiększenie stężenia mocznika i kreatyniny we krwi; odnotowano pojedyncze przypadki zmniejszenia stężenia hemoglobiny, wartości hematokrytu i liczby płytek krwi oraz krwinek białych, a także zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, stężenia bilirubiny i aktywności fosfokinazy kreatynowej we krwi, agranulocytozy i neutropenii.

Interakcje:

Leki moczopędne oszczędzających potas (np. spironolakton, triamteren lub amylorid), preparaty potasu uzupełniające jego niedobór lub inne leki zwiększające stężenie potasu we krwi stosowane jednocześnie z chinaprylem, mogą powodować znaczne zwiększenie stężenia potasu we krwi - jeżeli wskazane jest jednoczesne podawanie tych leków, należy zachować ostrożność i często kontrolować stężenie potasu we krwi. Chinapryl zwiększa stężenie litu we krwi i nasila jego toksyczność - należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania i kontrolować stężenie litu we krwi. U pacjentów leczonych jednocześnie lekami moczopędnymi może wystąpić objawowa hipotonia. Efekt pierwszej dawki chinaprylu może być zmniejszony poprzez odstawienie leków moczopędnych kilka dni przed rozpoczęciem terapii chinaprylem. Chinapryl stosowany ze środkami znieczulenia ogólnego może powodować nadmierne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi. Inhibitory ACE mogą nasilać działanie hipoglikemizujące insuliny i doustnych leków przeciwcukrzycowych (zaleca się monitorowanie glikemii u tych chorych). Jednoczesne przyjmowanie tetracykliny i chinaprylu zmniejsza wchłanianie tetracykliny o 28-37% ze względu na obecność w preparacie węglanu magnezu jako substancji pomocniczej. Nie wykazano klinicznie istotnych interakcji podczas jednoczesnego stosowania chinaprylu z propranololem, hydrochlorotiazydem, digoksyną czy cymetydyną. Alkohol może nasilać przeciwnadciśnieniowe działanie inhibitorów ACE.

Dawkowanie:

Doustnie. Nadciśnienie tętnicze samoistne. Monoterapia: zalecana dawka początkowa u pacjentów nie przyjmujących leków moczopędnych 10-20 mg na dobę. W zależności od skuteczności leczenia dawka może być zwiększana (przez podwajanie) do dawki podtrzymującej 20 mg lub 40 mg na dobę podawanej w 1-2 dawkach. Zmiany dawkowania należy dokonywać w przerwach 4-tygodniowych. Dawka maksymalna wynosi 80 mg na dobę. Leczenie w skojarzeniu z lekami moczopędnymi: u pacjentów, którzy kontynuują leczenie lekami moczopędnymi początkowa dawka chinaprylu wynosi 5 mg; dawkę tę należy zwiększać (w sposób opisany powyżej) aż do osiągnięcia zadowalającej odpowiedzi klinicznej.
Zastoinowa niewydolność serca (w skojarzeniu z lekami moczopędnymi i/lub glikozydami naparstnicy): zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg 1-2 razy na dobę. Jeśli dawka ta jest dobrze tolerowana, dawkę leku można zwiększać do osiągnięcia dawki skutecznej wynoszącej zazwyczaj 10-40 mg na dobę w 2 równych dawkach.
U pacjentów z niewydolnością nerek przy klirensie kreatyniny 30-60 ml/min zalecana dawka początkowa wynosi 5 mg; przy klirensie poniżej 30 ml/min - 2,5 mg. Jeśli dawka początkowa jest dobrze tolerowana, lek może być podawany w schemacie 2 dawek na dobę; następnie dawka może być zwiększana w odstępach tygodniowych do czasu wystąpienia oczekiwanych efektów leczenia. U pacjentów w podeszłym wieku zalecana dawka początkowa powinna wynosić 10 mg raz na dobę i może być zwiększana aż do osiągnięcia zadowalającej odpowiedzi klinicznej.

Uwagi:

Środki ostrożności
U pacjentów z niewydolnością serca, u których istnieje zwiększone ryzyko hipotonii, leczenie chinaprylem należy rozpoczynać pod ścisłą kontrolą lekarską. Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami równowagi wodno-elektrolitowej (spowodowanymi przyjmowaniem leków moczopędnych, stosowaniem diety ubogosolnej, dializą, biegunką lub wymiotami), zaburzeniami czynności nerek, obustronnym zwężeniem tętnic nerkowych lub zwężeniem tętnicy jedynej czynnej nerki, niewydolnością wątroby lub postępującą chorobą tego narządu, cukrzycą, w kolagenozach, u pacjentów poddawanych dużym zabiegom operacyjnym i znieczuleniu oraz u osób w podeszłym wieku. Ze względu na ryzyko hiperkaliemii, ostrożnie stosować u pacjentów jednocześnie przyjmujących leki moczopędne oszczędzające potas, preparaty potasu lub substytuty soli kuchennej zawierające potas. Nie stosować u pacjentów dializowanych przy użyciu błon typu high-flux (błony poliakrylonitrylowe) ze względu na ryzyko reakcji anafilaktycznej. U pacjentów wymagających odczulenia jadem owadów błonkoskrzydłych lub poddawanych zabiegowi aferezy LDL z użyciem siarczanu dekstranu zaleca się czasowe przerwanie podawania preparatu ze względu na ryzyko zagrażających życiu reakcji anafilaktycznych. Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci - nie należy podawać w tej grupie pacjentów.

Ciąża i okres karmienia piersią
Lek jest przeciwwskazany w ciąży i okresie karmienia piersią. Inhibitory ACE podawane w czasie ciąży mogą powodować zwiększoną śmiertelność noworodków. W przypadkach podawania inhibitorów ACE w II i III trymestrze ciąży obserwowano hipotonię, niewydolność nerek, hiperkaliemię, hipoplazję czaszki. Przed rozpoczęciem leczenia należy stwierdzić, że pacjentka nie jest w ciąży. Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące preparat powinny stosować skuteczną antykoncepcję.

Uwagi
Podczas leczenia należy kontrolować stężenie elektrolitów, mocznika i kreatyniny we krwi oraz obraz morfologii krwi, zwłaszcza na początku leczenia i u pacjentów, u których występuje zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych. Preparat może upośledzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, szczególnie w początkowym okresie terapii.

Dostępne postaci leku:

1 tabl. powl. zawiera 5 mg, 10 mg, 20 mg lub 40 mg chinaprylu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

powrót do listy