Kalendarium, 24-11-2017


Szczegóły leku

Nazwa leku: Acnetret 10 ; Acnetret 20

Producent: HEXAL® POLSKA

Wskazania:

Ciężkie postacie trądziku (jak trądzik guzkowy, trądzik skupiony lub trądzik z ryzykiem powstawania trwałych blizn), oporne na prawidłowo przeprowadzone standardowe leczenie lekami przeciwbakteryjnymi działającymi ogólnie oraz lekami stosowanymi miejscowo.

Przeciwwskazania:

Izotretynoiną jest przeciwwskazana u kobiet w ciąży lub karmiących piersią.
Izotretynoiną jest przeciwwskazana u kobiet w wieku rozrodczym, chyba że zostaną spełnione wszystkie wymagania Programu Zapobiegania Ciąży.
Izotretynoiną jest przeciwwskazana również u pacjentów:
- z niewydolnością wątroby,
- z nadmiernie zwiększonym stężeniem lipidów we krwi,
- z hiperwitaminozą A,
- z nadwrażliwością na izotretynoinę, soję, orzeszki ziemne lub na którakolwiek substancję pomocniczą,
- leczonych jednocześnie tetracyklinami

Działania niepożądane:

Następujące objawy stanowią najczęściej opisywane działania niepożądane izotretynoiny: suchość błon śluzowych, np. warg, zapalenie czerwieni wargowej, błony śluzowej nosa, krwawienia z nosa, suchość oka, zapalenie spojówek, suchość skóry. Niektóre z działań niepożądanych związanych z zastosowaniem izotretynoiny są zależne od dawki. Działania niepożądane przeważnie ustępują po zmianie dawkowania lub zakończeniu leczenia, chociaż niektóre z nich mogą utrzymywać się po zaprzestaniu leczenia.

Interakcje:

Pacjenci nie powinni jednocześnie przyjmować witaminy A z uwagi na ryzyko wystąpienia hiperwitaminozy A. Opisywano przypadki łagodnego nadciśnienia wewnątrzczaszkowego (rzekomy guz mózgu) w wyniku jednoczesnego stosowania izotretynoiny i tetracyklin. Należy zatem unikać skojarzonegoleczenia tymi lekami

Dawkowanie:

Izotretynoiną może być przepisywana wyłącznie przez lekarzy z doświadczeniem w stosowaniu działających ogólnie retinoidów w leczeniu ciężkich postaci trądziku, w pełni świadomych ryzyka związanego z leczeniem izotretynoiną i znających wymogi dotyczące monitorowania pacjenta podczas leczenia, bądź też pod nadzorem lekarzy z takim doświadczeniem.
Kapsułki należy przyjmować doustnie z pokarmem jeden raz lub dwa razy na dobę.

Dorośli oraz młodzież i osoby w podeszłym wieku:
Leczenie izotretynoiną należy rozpoczynać od dawki 0,5 mg/kg mc. na dobę. Odpowiedź na leczenie izotretynoiną i niektóre działania niepożądane zależą od dawki i różnią się u poszczególnych pacjentów. Z tego powodu konieczne jest indywidualne dostosowanie dawki w trakcie leczenia. Dla większości pacjentów dawka wynosi od 0,5 mg/kg mc. do 1 mg/kg mc. na dobę.
Uzyskanie długotrwałej remisji i częstość nawrotów choroby w większym stopniu zależą od całkowitej podanej dawki leku niż od czasu leczenia lub wielkości dawki dobowej. Wykazano, że zastosowanie dawki skumulowanej większej niż 120-150 mg/kg mc. w trakcie całego okresu leczenia nie daje istotnych dodatkowych korzyści terapeutycznych.
Czas leczenia zależy od indywidualnie dobranej dawki dobowej. Cykl leczenia trwający od 16 do 24 tygodni jest na ogół wystarczający do uzyskania remisji.
U większości pacjentów całkowite ustąpienie objawów trądziku uzyskuje się po jednorazowym cyklu leczenia. W przypadku wyraźnego nawrotu choroby można rozważyć powtórzenie cyklu leczenia izotretynoiną, stosując taką samą dawkę dobową i skumulowaną. Ponieważ dalsze ustępowanie objawów trądziku można zaobserwować do 8 tygodni po zakończeniu leczenia, nie należy podejmować ponownego cyklu leczenia przed upływem tego czasu.

Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek
U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek leczenie należy rozpoczynać od mniejszej dawki
(np. 10 mg na dobę). Następnie dawkę należy zwiększyć do wartości nie większej niż 1 mg/kg mc. na
dobę lub do maksymalnej dawki tolerowanej przez pacjenta.

Dzieci
Izotretynoiną nie jest wskazana w leczeniu trądziku występującego przed okresem dojrzewania i nie zaleca się jej stosowania u pacjentów w wieku poniżej 12 lat.

Pacjenci z objawami nietolerancji leku
U pacjentów, u których występują ciężkie objawy nietolerancji po zastosowaniu zalecanej dawki leku, leczenie można kontynuować stosując mniejszą dawkę. Powoduje to wydłużenie okresu leczenia i zwiększa ryzyko nawrotu choroby. W celu uzyskania możliwie największej skuteczności leczenia u tych pacjentów, należy kontynuować leczenie stosując największą dawkę tolerowaną przez pacjenta.

Uwagi:

Ciąża lub laktacja
W okresie ciąży bezwzględnie przeciwwskazane jest stosowanie izotretynoiny. Jeżeli mimo przestrzegania określonych środków ostrożności pacjentka zajdzie w ciążę w trakcie leczenia izotretynoiną lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu, istnieje znaczne ryzyko wystąpienia bardzo ciężkich wad rozwojowych u płodu.
Izotretynoina wykazuje znaczną Iipofilność, dlatego istnieje duże prawdopodobieństwo jej przenikania do mleka ludzkiego. Z uwagi na możliwość wystąpienia działań niepożądanych u matki i dziecka, stosowanie izotretynoiny u kobiet karmiących piersiąjest przeciwwskazane.
Podczas leczenia izotretynoina u pewnej liczby pacjentów wystąpiło osłabienie widzenia o zmroku, które w rzadkich przypadkach utrzymywało się po zakończeniu leczenia. Ponieważ w niektórych przypadkach wystąpiło ono nagle, pacjentów należy poinformować o możliwości pojawienia się tego zaburzenia i zalecić ostrożność podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Izotretynoiną jest przeciwwskazana u kobiet w wieku rozrodczym, chyba że zostaną spełnione wszystkie wymienione poniżej wymagania Programu Zapobiegania Ciąży.
Wymagania te dotyczą również kobiet, które obecnie nie są aktywne seksualnie, chyba że lekarz przepisujący preparat uzna, że w danym przypadku nie ma możliwości zajścia w ciążę.

Dostępne postaci leku:

Acnetret 10: Opakowania zawierają 20, 30, 50, 60 i 100 kapsułek, Acnetret 20: Opakowania zawierają 20, 30, 50, 56, 60 i 100 kapsułek. ;Jedna kapsułka elastyczna zawiera 10 mg lub 20 mg izotretynoiny (Isotretinoinum)

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

powrót do listy