Kalendarium, 18-01-2018

Alkoholizm, Psychologia

powrót do listy

Alkoholizm

Encyklopedia

Alkoholizm (Alcoholism)(F10.2) (JXE10.2) - Termin używany od dawna i w wielu znaczeniach. Zwykle odnosi się do przewlekłego lub okresowego picia alkoholu, czemu towarzyszą: upośledzenie kontroli nad piciem, częste epizody intoksykacji i ciągłe zaabsorbowanie alkoholem lub piciem, mimo negatywnych skutków.

Terminu tego po raz pierwszy użył w roku 1849 Magnus Huss. Do lat czterdziestych naszego stulecia obejmowano nim głównie somatyczne następstwa przewlekłego nadużywania alkoholu (wg typologii JeHinka - alkoholizm beta). Zawężeniem tego ujęcia jest koncepcja alkoholizmu jako choroby będącej wynikiem pierwotnej predyspozycji biologicznej, charakteryzującej się utratą kontroli nad piciem oraz przewidywalnym, postępującym przebiegiem. Później termin ten był używany przez Jellinka i innych dla określenia takiego sposobu picia alkoholu, który prowadzi do wszelkiego rodzaju szkód (somatycznych, psychicznych, społecznych, indywidualnych lub zbiorowych). Zdefiniowany w ten sposób alkoholizm Jellinek podzielił na szereg „typów" oznaczonych literami greckiego alfabetu. Tutaj tekst na żółto.

Nieprecyzyjność tego terminu sprawiła, że w roku 1979 WHO Expert Committee10 zalecił stosowanie węższego pojęcia: zespól uzależnienia od alkoholu, jako jednego z wielu problemów związanych z alkoholem. Alkoholizm nie występuje jako jednostka nozologiczna w ICD-10.
Pomimo swojej wieloznaczności, termin alkoholizm jest nadal powszechnie stosowany, zarówno w sensie diagnostycznym, jak i opisowym. Na przykład w roku 1990 American Society of Addiction Medicine zdefiniowało alkoholizm jako „przewlekłe schorzenie pierwotne, na którego przebieg i objawy mają wpływ czynniki genetyczne, psychospołeczne i środowiskowe. Choroba ma często przebieg postępujący, zakończony zgonem. Charakteryzuje się trwałym lub okresowym upośledzeniem kontroli nad piciem, nadmiernym zaabsorbowaniem psychoaktywnymi właściwościami alkoholu, piciem mimo negatywnych skutków oraz zaburzeniami myślenia, głównie w postaci zaprzeczania." Inne definicje dzielą alkoholizm na różne typy, z których jedne są uważane za chorobę, a inne nie. Dokonuje się rozróżnień między alkoholizmem właściwym i reaktywnym, gdzie „właściwy" oznacza, że alkoholizm nie jest wtórny wobec czynników zewnętrznych lub bezpośrednio przez nie spowodowany. Rozróżnia się również alkoholizm pierwotny i wtórny dla wskazania chronologii powstania zaburzeń w przypadkach podwójnej diagnozy oraz alkoholizm Typu 1 i Typu 2 (ten ostatni z silną komponentą genetyczną, występujący głównie u mężczyzn). Wśród starszych terminów, dypsomania (picie epizodyczne) i nałóg alkoholowy dotyczyły picia z utratą kontroli, natomiast pijaństwo miało również szersze odniesienie do notorycznego wprowadzania się w stan upicia i szkodliwych tego skutków.

Źródło: Wydawnictwo IPIN

Więcej dowiesz się na Linemed.pl

powrót do listy